Celý proces projektovania sa skladá z dvoch štádií. Prvým krokom je navrhnúť projektovú štúdiu
v úzkej spolupráci s investorom. Druhým krokom je vypracovanie samotnej projektovej dokumentácie.

 

Projekt rodinného domu dodávame v 5 vyhotoveniach. Paré č.1, 2, 3 slúži pre orgány štátnej správy za účelom vybavenia územného rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia. Paré č. 4, 5 slúži na výstavbu

Každé paré môže obsahovať podľa požiadavky:

 

- projekt architektúry

- projekt statiky

- projekt požiarnej ochrany stavby

- projekt zdravotechniky

- projekt ústredného kúrenia

- projekt plynoinštalácie

- projekt elektroinštalácie

- projekt vzduchotechniky

- projektové energetické hodnotenie stavby

- osadenie stavby na pozemok s prípojkami inžinierskych sietí

 

Naše projekty rodinných domov sú vypracované tak, aby samotný projekt spĺňal energetickú triedu A1, ktorá je nevyhnutne potrebná na získanie stavebného povolenia od 1.1.2016

 

Projekty – obsah projektov

Kancelária: 

Kostolná 291/3A

930 02 Orechová Potôň

(ulica obecného úradu)

GPS súradnice: 48.017317, 17.534102

Kontaktná osoba:

Ing. Attila Tompa – autorizovaný stavebný inžinier

mob: 0907 280 401

e-mail: at@tompa.sk

Ing. Attila Tompa © 2011 - 2019 / všetky práva vyhradené

Powered by GCGRAFICS