Projekty – osadenie stavby na pozemok

Projekt osadenia stavby na pozemok a napojenie na inžinierské siete treba riešiť individuálne. Táto časť projektu je nevyhnutná pre vybavenie stavebného povolenia. Musí byť v súlade s príslušným územným rozhodnutím pre daný pozemok, ako aj rešpektovaním potrebných odstupových vzdialeností od susedných pozemkov.

 

Pre vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok sú potrebné nasledovné podklady:

 

- list vlastníctva

- výpis z katastrálnej mapy

- geometrické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (dwg).

  Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod,
  verejná kanalizácia, elektrické siete

- body napojenia inžinierských sietí

- informácie o ochranných pásmach (podmienky ich správcov)

- územný plán - regulatív (ak bol spracovaný k pozemku)

Kancelária: 

Kostolná 291/3A

930 02 Orechová Potôň

(ulica obecného úradu)

GPS súradnice: 48.017317, 17.534102

Kontaktná osoba:

Ing. Attila Tompa – autorizovaný stavebný inžinier

mob: 0907 280 401

e-mail: at@tompa.sk

Ing. Attila Tompa © 2011 - 2019 / všetky práva vyhradené

Powered by GCGRAFICS